Danh mục - Mới cập nhật

VU LAN CA – Nhạc và lời: Lưu Kha

Ngày đăng: 31.07.2016

Danh mục - MP3

VU LAN CA – Nhạc và lời: Lưu Kha

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

PHẬT SỬ CA – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Cập nhật: 05.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

CÁC BÀI TÁN THÔNG DỤNG theo nghi lễ Bình Định

Cập nhật: 06.01.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NGHI CÚNG LINH theo Nghi lễ Bình Định

Cập nhật: 06.01.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NGHI CÚNG CÔ HỒN theo Nghi lễ Bình Định

Cập nhật: 06.01.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

PHẬT ĐẢN CA – Nhạc và lời: Lưu Ka

Cập nhật: 26.12.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

CHÚ LĂNG NGHIÊM – Tụng theo Nghi lễ Bình Định

Cập nhật: 21.11.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đức Thế Tôn Giáng Trần – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lâm Tỳ Ni Hồi Sinh – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Chân Nguyên

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phật đang trong ta

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan

Cập nhật: 30.06.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 11 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 09 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 10 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 07 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 06 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh A Di Đà giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Kim Cang giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Duy Thức Học – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Ý Nghĩa Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Địa Tạng giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Pháp Bảo Đàn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 03 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Phổ Môn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 02 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Dược Sư giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Phật học thường thức

Cập nhật: 10.03.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Video

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 27 (Hoa Kỳ 6/2016)

Cập nhật: 05.08.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 26 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 05.08.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 25 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 05.08.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 24 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 23 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 22 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 21 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 20 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 19 (Hoa Kỳ 4/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 18 (Hoa Kỳ 4/2016)

Cập nhật: 05.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

PHẬT SỬ CA – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Cập nhật: 05.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 17 (Hoa Kỳ 4/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 16 (Hoa Kỳ 4/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 15 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 14 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 13 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 12 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 11 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 06.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 10 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 06.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 9 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 06.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 8 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 06.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 7 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 10.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 6 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 10.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 5 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 04.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 4 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 04.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Danh mục - Kinh tụng
Danh mục - Nhạc

VU LAN CA – Nhạc và lời: Lưu Kha

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

PHẬT SỬ CA – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Cập nhật: 05.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

PHẬT SỬ CA – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Cập nhật: 05.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

PHẬT ĐẢN CA – Nhạc và lời: Lưu Ka

Cập nhật: 26.12.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NIỀM VUI VU LAN – Nhạc và lời Phương Nhã Ka, trình bày Tốp ca Nam và Nữ

Cập nhật: 28.07.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ÂM VANG VU LAN – Nhạc và lời Phương Nhã Ka, trình bày Tốp ca nữ

Cập nhật: 22.07.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC – Nhạc và lời Phương Nhã Ka

Cập nhật: 24.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc Phật giáo tổng hợp

Cập nhật: 10.06.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc Thiền Không Lời

Cập nhật: 12.05.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tuyển tập nhạc Phật giáo Việt Nam

Cập nhật: 09.05.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Karaoke_Nhạc Phật Giáo

Cập nhật: 23.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐÊM CUỐI CÙNG – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 21.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

BẾN HƯ VÔ – Melody – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 20.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐỒNG VỌNG VU LAN – Nhạc và Lời Lưu Ka – Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Lưu

Cập nhật: 02.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Huy Bảo

Cập nhật: 26.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Ký Ức Phật Đản Sanh – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bảo Phương

Cập nhật: 23.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nương Tựa Để Trở Về – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Khắc Nguyễn

Cập nhật: 20.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

THÀNH CA TỲ LA VỆ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bích Phượng

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đức Thế Tôn Giáng Trần – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lâm Tỳ Ni Hồi Sinh – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TRƯỚC BÀN ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Lê Khanh

Cập nhật: 18.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

MÙA TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Thu Hoài

Cập nhật: 16.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Lê Khanh

Cập nhật: 15.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

KỶ NIỆM ĐẢN SANH – Nhạc và lời: Lưu Ka – Ca sỹ Quang Sang trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TRĂNG MÙA ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Việt Org trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LINH KHÍ LÂM TỲ NI, Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Mạnh Hùng trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ cổ Trung Hoa: Đàn Cổ Tranh

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ dân tộc Trung Hoa – Hồ Lô Tì

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ cổ Trung Hoa: Đàn Tỳ Bà

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Khóa tu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 27 (Hoa Kỳ 6/2016)

Cập nhật: 05.08.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 26 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 05.08.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 25 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 05.08.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 24 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 23 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 22 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 21 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 20 (Hoa Kỳ 5/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 19 (Hoa Kỳ 4/2016)

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 18 (Hoa Kỳ 4/2016)

Cập nhật: 05.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 17 (Hoa Kỳ 4/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 16 (Hoa Kỳ 4/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 15 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 14 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 13 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 12 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 20.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 11 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 06.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 10 (Hoa Kỳ 3/2016)

Cập nhật: 06.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 9 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 06.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 8 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 06.06.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 7 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 10.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 6 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 10.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 5 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 04.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 4 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 04.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 3 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 04.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 2 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 04.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Vô Lượng Thọ, 1 (Hoa Kỳ 1/2016)

Cập nhật: 25.04.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Dược Sư – phần 12/13 (3/2016, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 25.04.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Dược Sư – phần 11/13 (2/2016, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 15.04.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Dược Sư – phần 10/13 (2/2016, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 09.04.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu