Pháp âm mới

Kinh Phổ Môn giảng thuật – Thích Huyền Châu


media player here

topodin, И уже потом, если вы ему понадобитесь, он сам про вас вспомнит

Các pháp âm khác: