Pháp âm mới

NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Lê Khanh


Video Clip

NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH / 

Nhạc và lời: Lưu Ka / 
Ca sỹ Lê Khanh trình bày / 

Ngày ấy, vương thành Ca Tỳ La Vệ / 
Đức vua Tịnh Phạn cùng hoàng hậu Ma Gia / 
Đầy đủ phước duyên, nên đã mang thánh thai nơi trần thế / 
Hạ sinh thái tử, dung mạo phước tướng đẹp như thiên thần. / 

Ngày đó, tiên nhân hiệu A Tư Đà / 
Đến chào, xem tướng thái tử Tất Đạt Đa / 
Trầm ngâm, khóc than, tiên đoán rằng: xuất gia sẽ thành Phật / 
Ở lại cung thành sẽ làm được bậc chuyển luân thánh vương. / 

Nam Mô Đâu Suất giáng trần, Ma Gia ứng mộng, hoàng cung thác chất, hiện trú thai tạng. / 
Đồng hòa vang câu : Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. / 

Nay con Đâu Suất xuống trần, xin Ma Gia hoàng hậu, thân con gởi hoàng cung, ẩn trú trong thai mẹ / 
Đồng hòa vang câu : Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. / 

Ngày sau, thái tử rời cung tầm đạo / 
Xuất gia tu học, trở thành đấng giác ngộ chí tôn / 
Khai chuyển pháp luân, thành lập Tăng đoàn, thâu nhận đồ chúng / 
Nên có tân hiệu, Sa môn Cồ Đàm, Như Lai, Đức Thế Tôn. / 

Đã xuất bản vào 14-12-2013.

Развитие Интернета расширило возможности работы с удалёнными подразделениями, общение, помощь и поддержка по различным вопросам через Интернет и многое другое, Студия Topodin, Лучшим решением будет смоделировать несколько ситуация, и попытаться выйти к в списки лидеров

Các pháp âm khác: