Pháp âm mới

Thích Huyền Châu – Niệm Phật Ba La Mật Kinh, phần 19 (Hoa Kỳ 10/2016)


Video Clip

Thích Huyền Châu – Niệm Phật Ba La Mật Kinh, phần 19 (Hoa Kỳ 10/2016).

Phần 19. Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Thầy Thích Huyền Châu giảng thuật ngày 23 tháng 10, 2016, tại Bồ Đề Phật Quốc, Santa Ana, California, Mỹ quốc.

Các pháp âm khác: